CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru începutul anului 2020

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada ianuarie-februarie o serie de cursuri.

Printre acestea sunt:

 SPEȚE, INTERPRETĂRI ȘI SOLUȚII ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE (curs nou lansat)

Perioada: 20 – 23 ianuarie 2020 (luni – joi, între orele 16.30-19.30)
Formator: Daniela GOIA
Taxă de participare: 650 lei/pers. + TVA
Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 10% reducere pentru absolvenții cursului „Expert achiziții publice” organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.
Adresabilitate: Cursul se adresează experților în achiziții publice, practicieni, atât din cadrul autorităților contractante cât și operatorilor economici.
Tematica – vor fi abordate probleme dificile și soluții, privind:
• Criterii de calificare și selecție; motive de excludere a ofertantului.
• Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant.
• Documentul european de achiziție unic (DEAU), în toate formele sale; criterii de atribuire a contractului de achiziție publică.
• Rolul factorilor de evaluare în cadrul contractelor cu o componentă de servicii intelectuale; subcontractarea; atribuirea contractelor sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate;
• Contracte exceptate de la aplicarea procedurilor de achiziții publice clasice și sectoriale. • Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție; Interpretări în modificarea contractului de achiziție publică: clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; plata directă a subcontractantului.
• Situațiile imprevizibile în care contractul de achiziţie publică se impune a fi adaptat în vederea asigurării unui echilibru al prestaţiilor reciproce ale părţilor.
• Modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
• Modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care influenţează şi impune redimensionarea elementelor ofertate şi preţul contractului, cu condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege;
• Situaţia în care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire.
• Situaţia în care durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului; actualizarea, în acest caz, se aplică cu condiţia ca operatorul economic să nu fi încasat contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese.
• Realizarea unui DUAE; încărcarea documentelor; integrarea unui DUAE în SICAP; corelarea cu fișa de date a achiziției; derularea unei proceduri de atribuire on-line; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț.

• Planificarea / pregătirea procesului de achiziții publice; Proceduri de atribuire;
Valoarea estimată; Instrumente şi tehnici speciale; Subcontractarea.
• Completarea DUAE – Documentul Unic de Achiziție European.

 RESPONSABIL DE MEDIU (Cod COR 325710)

Perioada: 20 – 30 ianuarie 2020 (luni-vineri, între orele 17.00-21.00)
Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT.
Adresabilitate: Cursul se adreseaza tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.
În conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.
Tematica:
 Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;
 Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
 Aplicarea procedurilor de calitate;
 Gestionarea cerințelor legale de mediu;
 Elaborarea programului de management de mediu;
 Monitorizarea factorilor de mediu;
 Realizarea auditului intern;
 Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
 Raportarea activității de mediu;
 Elaborarea documentației sistemului de management mediu.
__________________________________________________________________

 MANAGER DE PROIECT (Cod COR 242101)

Perioada: 20 ianuarie – 5 februarie 2020, după următorul program:
20 – 30 ianuarie – Pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30-20.00)
31 ianuarie – 5 februarie – Pregătire practică (realizarea proiectului).
Formator: Monica MIȘCĂ
Taxă de participare: 1000 lei/pers. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 20% reducere pentru persoanele care au absolvit cursul „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene„, organizat de CCIAT. Reducerile nu se cumulează.
Adresabilitate: Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștinte și abilități în domeniul managementului de proiect. Formarea se axează în special pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul tratează modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Tematica: Cursul acoperă tematică necesară pentru ocuparea unui post de Manager de Proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție.
Structura cursului: Management organizațional vs. management de proiect; Managementul proiectului (ciclul proiectului PCM); Definirea proiectului; Planificarea proiectului; Implementarea proiectului; Surse și instrumente de finanțare; Cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.
Cursul se finalizează cu examen, în prezența unei comisii ANC.

 RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (COD COR 242231)

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene și, prin urmare și în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018. Ca urmare, organizațiile din sectorul public cât și cele din sectorul privat sunt obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.
Perioada: 27 ianuarie – 27 februarie 2020, după următorul program:
27 ianuarie – 7 februarie – Pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 19.30)
8 – 27 februarie – Pregătire practică (realizarea portofoliului).
Taxă de participare: 1.800 RON. Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.
Tematica cursului:
 Pregătirea teoretică conform Regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) și Legii 190/2018 pentru a putea susține poziția de DPO;
 Pregătirea practică conformă pentru a putea susține poziția de DPO;
 Noțiuni privind circuitul documentelor;
 Noțiuni privind procesarea datelor;
 Noțiuni privind securitatea documentelor;
 Noțiuni privind securitatea informatică;
 Noțiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic);
 Noțiuni privind evaluarea impactului (DPIA);
 Noțiuni fundamentale privind întocmirea politicilor și procedurilor;
 Recuperarea după dezastru, concepte, metode, evaluări, scenarii;
 Noțiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru îmbunătățirea continuă;
 Conceptul de actualizare permanentă, metode și indicatori;
 Noțiuni fundamentale privind implementarea de standarde;
 Prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here