Angajări la IPJ Timiș

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de şef secţie poliţie urbană la Poliţia municipiului Timişoara – Secţia 1 Poliţie , prevăzută la poziţia 556 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea participării la examen/concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă pregătirea de bază; studii superioare de licenţă, să deţină gradul profesional de minim inspector de poliţie; să aibă o vechime în M.A.I. de minim 4 ani; să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii (sau specialităţi asimilate conform „Ghidul specialităţilor asimilate” care constituie anexă la Nota raport nr. 33340/03.10.2016); să fie declaraţi „apt medical” şi „apt psihologic”; să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală; să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, din municipiul Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 44-46, la data de 12.04.2017, ora 1000, iar unica probă de selecţie, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., este interviul structurat pe subiecte profesionale care va fi înregistrat audio-video.

În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs/examen adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica indicată. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs/examen. Interviul se înregistrează audio-video. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se va face cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs, candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs/examen. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs/examen şi se trec în borderou.

La borderou va fi anexată motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnătura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs/examen.

Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia de examen/concurs, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Nota la interviu poate fi contestată.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la sediul IPJ Timiş / prin fax la nr. 0256-490677, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei.

Înscrierile la concurs/examen se fac în zile lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş – Serviciul Resurse Umane, pe bază de raport, prin depunerea dosarului de candidat, în volum complet, până la data de 23.03.2017, orele 12:00.

În vederea participării la concurs, candidaţii, vor depune următoarele documente, într-un dosar plic: raportul de înscriere şi CV model Europass(conform anexei nr.2 şi 4); copia actului de identitate; documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomele vor fi însoţite şi de foile matricole anexe sau suplimentele acestora);adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr.3).

Candidaţii care nu sunt încadraţi în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş  vor depune la dosar o adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte că: nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, data încadrării în M.A.I., funcțiile ocupate în decursul carierei, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu,  nivelul de acces la informaţii clasificate şi termenul avizului de desemnare în structurile poliţiei judiciare.

La data înscrierii, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here