Camera de Comerţ din Timiș lansează în luna mai noi serii de cursuri de formare profesională!

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională, demarează în cursul lunii mai 2018 următoarele cursuri:

Competențe informatice

Perioada: 2 – 15 mai 2018 (luni – vineri, orele 1630-2030)

Este un curs de INIȚIERE în domeniul utilizării calculatorului și a sistemelor de operare recomandat persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele de utilizare la PC-ului pentru eficientizarea activității profesionale și a comunicării, la locul de muncă, acasă sau la școală.

Structura cursului:

Cunoașterea conceptelor de bază cu privire la structura și funcționarea unui PC;
Utilizarea funcțiilor de bază ale unui sistem de operare (Microsoft Windows);
Utilizarea unei aplicații de procesare texte (Microsoft Office Word);
Folosirea foilor de calcul tabelar (Microsoft Office Excel);
Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare (Internet, poșta electronică).

Tematica cursului:

Sistemul de operare Windows – căutarea și organizarea informaței, tipărirea și scanarea documentelor, configurarea control panel și a ecranului desktop, instalarea și dezinstalarea programelor;
Microsoft Word – operații de bază în documente;
Microsoft Excel – operații elementare și concepte de bază, gestionarea datelor din foile de calcul, formatarea, copierea informaților, formule și funcții, diagrame, prelucrări de tip baze de date;
Internetul – generalități și definiții, navigare, utilizarea regulilor de comportare în rețeua Internet, servicii de poștă electronică.

Lector: Dănuț BIRCEANU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxă de participare: 750 lei/pers.

FORMATOR (Cod COR 242401)

Perioada: 7 – 18 mai 2018 (luni – vineri, orele 1630-1930)

Obiectivul cursului este de a pregăti persoane opentru ocupația de FORMATOR, iar obținerea certificării dă dreptul la practicarea acestei meserii.

DE CE cursul de „formator ” ?

Pentru că are la bază metode dinamice, interactive şi practice;
Este în concordanță cu noul standard ocupațional din 2007 (este acreditat);
„Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovadă că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire” ( art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

Lector: Alin Mihail GRECU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxă de participare: 1000 lei/pers.

Expert achiziții publice (Cod COR 214946)

Perioada: 7 – 22 mai 2018 (luni-vineri, orele 1630-2030)

Cursul se adresează compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi în achiziții publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care, două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Astfel, cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice, în calitate de ofertanți. Având un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Tematica vizează:

Legea Achizițiilor publice: 4 Legi, 2 Hotărâri de Guvern. Domeniul de aplicare al fiecăreia;
Detalierea modalităților de consultare a pieței;
Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP;
Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade și date limită pentru oferte;
Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SICAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat in două parți:

1. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații,
2. Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P.

Se urmărește internalizarea cunoștintelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru a putea fi mai bine înțelese și aplicate.

Cursul de utilizare S.I.C.A.P. pentru ofertanți, susținut de traineri cu experiență în utilizarea S.I.C.A.P., oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice,  prin participarea acestora la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Lector: Daniela GOIA
Coordonator curs: Milena MUREŞAN
Taxă de participare: 1000 lei/pers.

ARHIVAR (Cod COR 441501)

Perioada: 7 mai – 5 iunie 2018 (luni-vineri, orele 1600-2100) / (2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică).

Cursul de arhivar este obligatoriu pe piața muncii. Conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Cursul se adresează persoanelor (cu minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:
Redactarea nomenclatorului arhivistic;
Gestionarea fondului documentar;
Prelucrarea documentelor;
Utilizarea informațiilor din documente;
Consevarea arhivei în depozit;
Aplicarea normelor de protecție a mediului;
Competențe informatice;
Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie.

Lector: Florica MUNTEAN
Coordonator curs: Tania AVRAMOV
Taxă de participare: 1000 lei /pers.

Auditor intern al Sistemului de Management al Calității (Cod COR 214130)

Perioada: 14 mai – 22 iunie 2018, după următorul program:
– 14 mai – 25 mai 2018 – pregătire teoretică ( luni – vineri, orele 1630-2030 )
– 29 mai – 22 iunie 2018 – pregătire practică (realizare portofoliu)

Cursul prezintă detaliat etapele tranziției de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015 (tranziție care trebuie să se finalizeze cel târziu până în 15.09.2018, dată la care certificatele acordate conform standardului ISO 9001:2008 își pierd valabilitatea). Cursul prezintă explicit cerințele noului standard ISO 9001:2015, standard ce implică abordarea pe bază de proces (ciclul PDCA) şi gândirea pe bază de risc (riscuri și oportunități în afaceri).

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii, din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2015 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

În cadrul cursului, vor fi abordate aspecte privind: Noţiuni generale privind calitatea; Principiile managementului calităţii; Cerințele noului standard ISO 9001:2015; Auditul calităţii (audituri interne, clasificarea auditurilor, etapele auditului intern, selectarea auditorilor, responsabilităţile personalului implicat în auditul intern, tehnici de comunicare, recomandări pentru auditat).

Auditorul în domeniul calității se ocupă, în principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea și structurarea informațiilor specifice procesului de audit, analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului de management al calității, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calității, întocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei.

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv, care nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Astfel, auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Lector: Lucian TĂRĂBÎC
Coordonator curs: Milena MUREŞAN
Taxă de participare: 1200 lei/pers.

Manager de proiect (Cod COR 242101)

Perioada: 21 mai – 7 iunie 2018, după următorul program:

21 – 31 mai: pregătire teoretică (luni – vineri, orele 1630-2000);
4 – 7 iunie: pregătire practică (realizare proiect).

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect.

Este acoperită întreaga tematică necesară pentru ocuparea unui post de manager de proiect, indiferent de tipul proiectului sau de locul de muncă al persoanei nominalizate să îndeplinească această funcție: Management organizațional vs. management de proiect; Definirea, planificarea și implementarea proiectului; Surse și instrumente, cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în Uniunea Europeana și România.

Formarea se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Vor fi tratate modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor. În acest sens, CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final de absolvire.

IMPORTANT !

Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect”reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.

CCIAT asigură asistență în vederea pregătirii proiectului final.

Lector: Monica MIȘCĂ
Coordonator curs: Cecilia MATEŞ
Taxă de participare: 1000 lei/pers.

Specialist în managementul deșeurilor, în conformitate cu Legea 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 21 mai – 5 iunie 2018 (luni – vineri, orele 17.00-21.00)

Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu Legea nr. 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Atenție: Nedesemnarea unei persoane cf. Art. 22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei!

Lector: Alina Lavinia CĂLUȘERU
Coordonator curs: Ana Maria LUCA
Taxă de participare: 1000 lei / pers.

GESTIONAR DEPOZIT (Cod COR 432101)

Perioada: 21 -31 mai 2018 (luni – vineri, orele 1630-1930)

Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu cu noțiuni teoretice și soluții practice la diversele probleme apărute în activitatea zilnică.

Tematica cursului:

-Asigurarea gestiunii stocului de bunuri: recepționarea bunurilor; asigurarea condițiilor de depozitare, păstrare și siguranță a bunurilor; monitorizarea, manipularea și depozitarea bunurilor; asigurarea evidenței și raportarea situației stocurilor de bunuri; urmărirea rulajului bunurilor din stoc; eliberarea bunurilor din gestiune.

-Intocmirea documentelor de evidență și raportarea activității: selectarea informațiilor; completarea documentației de evidență și raportare; întocmirea rapoartelor; completarea formularelor; raportarea verbală.

Lector: Monica OCNEAN
Coordonator Curs: Milena MUREŞAN
Taxă de participare: 1000lei/pers.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele, împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000.

La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.

Se acordă 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here