CONVOCATOR NR. 108/27.05.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 01.07.2019, ora 1100, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea privind incetarea de drept a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, prin ajungerea la termen.

2. Aprobarea, numirii de membrii provizorii in Consiliul de Administratie al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA pentru o perioada de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice pana la 6 (sase) luni

3. Aprobarea formei si continutului contractelor de mandate ce vor fi incheiate cu membri provizorii numiti.

4. Aprobarea indemnizatiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiti.

5. Mandatarea reprezentantului actionarilor companiei sa semneze contractele de mandat cu administratorii numiti.

6. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.

7. Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Peianov Avram Alexandra, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.
Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 01.07.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 03.07.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1100, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here