CONVOCATOR NR. 60/16.04.2019 al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

CONVOCATOR NR. 60/16.04.2019

al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 20.05.2019, ora 1100, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2018 ( Bilanţ contabil la 31.12.2018, Contul de profit şi pierderi, Repartizarea profitului net, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor de numerar, Notele explicative la situaţiile financiare anuale, Date informative, Situaţia activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar), ale S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia » S.A., în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.a din Statutul societăţii.
  1. Aprobarea, în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.f, lit.i din Statutul societăţii, a Raportului Anual al Consiliului de Administraţie privind Situaţiile Financiare  ale S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2018, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014.
  2. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Mocan Marian Liviu  pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.
  • Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).

 Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 20.05.2019 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 22.05.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1100, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.          

Preşedintele Consiliului de Administraţie al

S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A

Mocan Marian Liviu

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here