Comunicat de presa Primaria buzias

Primăriile din județ primesc solicitări pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic
pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar
(grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale
minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar
acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de
materiale școlare necesare frecventării școlii: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru
pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de
vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport
electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul
legal al copilului.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
• să aibă domiciliul/reședința pe raza unității adminstrativ teritoriale unde solicită tichetul;
• venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la
1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial) respectiv 284 lei (preșcolari)
• să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către
reprezentantul legal al copilului, la primării, însoţite de următoarele actele doveditoare:
• acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);
• documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz
(hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția
conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea
instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire
a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
• certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;
• dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;
• certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;
• certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;
• acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator,
de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de
cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;
• hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o
perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu
participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența
familiei (după caz).
• Cerere –Declaratie pe propria raspundere
Primăriile au obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali.
Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de
zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi
utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet.
Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here